فراخوانی فراخوانی ...

آشنایی اسلام با مواریث دنیای قدیم اکنون

 • برگزار کننده : فرهنگستان علوم اسلامی
 • محل برگزاری : تهران ، مصلی امام خمینی
 • تاریخ : 1398/05/25
 • زمان : 16:30 - 18:30

آشنایی اسلام با مواریث دنیای قدیم اکنون آشنایی اسلام با مواریث دنیای قدیم اکنون آشنایی اسلام با مواریث دنیای قدیم اکنون آشنایی اسلام با مواریث دنیای قدیم اکنون آشنایی اسلام با مواریث دنیای …

سمینار

ارائه دیدگاه آیت الله بهجت

 • برگزار کننده : فرهنگستان علوم اقتصادی
 • محل برگزاری : تهران ، تالار وحدت
 • تاریخ : 1398/03/25
 • زمان : 10:30 - 18:30

موضوعات تخصصی: فقه حکومتی، ایده های تمدنی، فقه الاقتصاد، عقود و قراردادها، الگوی پیشرفت اسلامی موضوعات تخصصی: فقه حکومتی، ایده های تمدنی، فقه الاقتصاد، عقود و قراردادها، الگوی پیشرفت اسلامی …

سمینار

ارائه دیدگاه آیت الله سید محمدمهدی میرباقری

 • برگزار کننده : فرهنگستان علوم اسلامی
 • محل برگزاری : قم، خیابان ارم، سالن همایش دفتر تبلیغات اسلامی
 • تاریخ : 1397/12/05
 • زمان : 15:30 - 16:30

موضوعات تخصصی: فقه حکومتی، ایده های تمدنی، فقه الاقتصاد، عقود و قراردادها، الگوی پیشرفت اسلامی موضوعات تخصصی: فقه حکومتی، ایده های تمدنی، فقه الاقتصاد، عقود و قراردادها، الگوی پیشرفت اسلامی …

نشست