فراخوانی فراخوانی ...
    نویسنده
رهبر معظم انقلاب
فعالیت ها

عضو خبرگان رهبری، ریاست فرهنگستان علوم اسلامی، مدرس حوزه علمیه

موضوعات تخصصی

فقه حکومتی، ایده های تمدنی، فقه الاقتصاد عقود و قراردادها، الگوی پیشرفت اسلامی

مرحوم آیتالله شیخ جواد تبریزی

رهبر معظم انقلاب حوزه تخصصی / فقه حکومتی / فقه الاقتصاد / عقود و قراردادها یکشنبه 5 اسفند 1397
اشتراک مطلب

آیت الله میرباقری در سال 1340 هجری شمسی در شهر مقدس قم و در دامان خانوادهای مذهبی که بهدلیل عشق و علاقه به خاندان عصمت و طهارت(علیهمالسلام) به قم مهاجرت کرده بودند، دیده به جهان گشودند. تحصیلات حـوزوی استاد میرباقری پس از گذراندن مقطع دبیرستان، دروس حوزوی را از سال 1354 آغاز کرد و دوره مقدمات و سطح را در محضر اساتید برجسته و بنام حوزه علمیه قم همچون حضرات آیات سید علی محقق، اعتمادی و پایانی فراگرفتند. ایشان از سال 1360 با جدیت در درس خارج فقه آیتالله شبیری زنجانی و دروس خارج اصول آیتالله سیدکاظم حائری و آیتالله وحیدخراسانی حاضر شدند و از آنان کسب فیض نمودند؛ پس از مدتی، تحصیل دروس خارج اصول و خارج فقه را به شکل متمرکز و مستمر در محضر مرحوم آیتالله شیخ جواد تبریزی ادامه داده و به تکمیل و تحکیم مبانی اجتهاد پرداختند تا اینکه به حلقه شاگردان خصوصی و هیئت استفتائات ایشان راه یافتند؛ مدت حشرونشر علمی استاد با مرحوم آیتالله شیخ جواد تبریزی بیش از بیست سال بوده است.

آیت الله میرباقری در سال 1340 هجری شمسی در شهر مقدس قم و در دامان خانوادهای مذهبی که بهدلیل عشق و علاقه به خاندان عصمت و طهارت(علیهمالسلام) به قم مهاجرت کرده بودند، دیده به جهان گشودند. تحصیلات حـوزوی استاد میرباقری پس از گذراندن مقطع دبیرستان، دروس حوزوی را از سال 1354 آغاز کرد و دوره مقدمات و سطح را در محضر اساتید برجسته و بنام حوزه علمیه قم همچون حضرات آیات سید علی محقق، اعتمادی و پایانی فراگرفتند. ایشان از سال 1360 با جدیت در درس خارج فقه آیتالله شبیری زنجانی و دروس خارج اصول آیتالله سیدکاظم حائری و آیتالله وحیدخراسانی حاضر شدند و از آنان کسب فیض نمودند؛ پس از مدتی، تحصیل دروس خارج اصول و خارج فقه را به شکل متمرکز و مستمر در محضر مرحوم آیتالله شیخ جواد تبریزی ادامه داده و به تکمیل و تحکیم مبانی اجتهاد پرداختند تا اینکه به حلقه شاگردان خصوصی و هیئت استفتائات ایشان راه یافتند؛ مدت حشرونشر علمی استاد با مرحوم آیتالله شیخ جواد تبریزی بیش از بیست سال بوده است.

آیت الله میرباقری در سال 1340 هجری شمسی در شهر مقدس قم و در دامان خانوادهای مذهبی که بهدلیل عشق و علاقه به خاندان عصمت و طهارت(علیهمالسلام) به قم مهاجرت کرده بودند، دیده به جهان گشودند. تحصیلات حـوزوی استاد میرباقری پس از گذراندن مقطع دبیرستان، دروس حوزوی را از سال 1354 آغاز کرد و دوره مقدمات و سطح را در محضر اساتید برجسته و بنام حوزه علمیه قم همچون حضرات آیات سید علی محقق، اعتمادی و پایانی فراگرفتند. ایشان از سال 1360 با جدیت در درس خارج فقه آیتالله شبیری زنجانی و دروس خارج اصول آیتالله سیدکاظم حائری و آیتالله وحیدخراسانی حاضر شدند و از آنان کسب فیض نمودند؛ پس از مدتی، تحصیل دروس خارج اصول و خارج فقه را به شکل متمرکز و مستمر در محضر مرحوم آیتالله شیخ جواد تبریزی ادامه داده و به تکمیل و تحکیم مبانی اجتهاد پرداختند تا اینکه به حلقه شاگردان خصوصی و هیئت استفتائات ایشان راه یافتند؛ مدت حشرونشر علمی استاد با مرحوم آیتالله شیخ جواد تبریزی بیش از بیست سال بوده است.

آیت الله میرباقری در سال 1340 هجری شمسی در شهر مقدس قم و در دامان خانوادهای مذهبی که بهدلیل عشق و علاقه به خاندان عصمت و طهارت(علیهمالسلام) به قم مهاجرت کرده بودند، دیده به جهان گشودند. تحصیلات حـوزوی استاد میرباقری پس از گذراندن مقطع دبیرستان، دروس حوزوی را از سال 1354 آغاز کرد و دوره مقدمات و سطح را در محضر اساتید برجسته و بنام حوزه علمیه قم همچون حضرات آیات سید علی محقق، اعتمادی و پایانی فراگرفتند. ایشان از سال 1360 با جدیت در درس خارج فقه آیتالله شبیری زنجانی و دروس خارج اصول آیتالله سیدکاظم حائری و آیتالله وحیدخراسانی حاضر شدند و از آنان کسب فیض نمودند؛ پس از مدتی، تحصیل دروس خارج اصول و خارج فقه را به شکل متمرکز و مستمر در محضر مرحوم آیتالله شیخ جواد تبریزی ادامه داده و به تکمیل و تحکیم مبانی اجتهاد پرداختند تا اینکه به حلقه شاگردان خصوصی و هیئت استفتائات ایشان راه یافتند؛ مدت حشرونشر علمی استاد با مرحوم آیتالله شیخ جواد تبریزی بیش از بیست سال بوده است.

 

تگ ها