فراخوانی فراخوانی ...
پیش بینی انتخابات مجلس ایران

پیش بینی انتخابات مجلس ایران

آیت الله میرباقری همزمان با فراگیری دانشهای حوزوی، به تدریس علوم حوزوی نیز پرداختند و در فاصله سالهای 1359 تا 1369 دروس مقدمات و سطح حوزه را تدریس ادامه میدهند.