فراخوانی فراخوانی ...
رهبر معظم انقلاب

عقیده‏ی ما بر این است که رشد و تکامل انسانها بدون فضای آزاد امکان ندارد؛ در فضای استبدادی امکان‏پذیر نیست که افراد و جامعه رشد کنند؛ استعداد انسانها باید در فضای آزاد رشد کند؛

رهبر معظم انقلاب

مشاهده صفحه