فراخوانی فراخوانی ...

عبدالحسین خسروپناه

پژوهشگر

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی ، عضو شورای پژوهشی سازمان بسیج اساتید

موسسه رحما

پژوهشگر

ریاست فرهنگستان علوم اسلامی، مدرس حوزه علمیه

رهبر معظم انقلاب

پژوهشگر نظریه پرداز

عضو خبرگان رهبری، ریاست فرهنگستان علوم اسلامی، مدرس حوزه علمیه

رهبر معظم انقلاب

عقیده‏ی ما بر این است که رشد و تکامل انسانها بدون فضای آزاد امکان ندارد؛ در فضای استبدادی امکان‏پذیر نیست که افراد و جامعه رشد کنند؛ استعداد انسانها باید در فضای آزاد رشد کند؛

رهبر معظم انقلاب

مشاهده صفحه